เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือ e-service สถิติการเข้ารับบริการ 66 สถิติการเข้ารับบริการ 67 ระบบตรวจสอบคำร้อง

ระบบขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

ข้อมูลผู้ขอ
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
รหัสบัตรประชาชน
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
รายละเอียดการขอใช้บริการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)