เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือ e-service สถิติการเข้ารับบริการ 66 สถิติการเข้ารับบริการ 67 ระบบตรวจสอบคำร้อง

ระบบขอรับความช่วยเหลือประชาชน

ข้อมูลทั่วไป
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
อายุ
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์

เรื่องที่ขอความช่วยเหลือ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) สำเนาทะเบียนบ้าน (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ภาพถ่าย (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) เอกสารอื่นๆ (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)