เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือ e-service สถิติการเข้ารับบริการ 66 สถิติการเข้ารับบริการ 67 ระบบตรวจสอบคำร้อง

ระบบสมัครเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
ชื่อเล่น
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
อายุ

ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อบิดา-นามสกุล
ชื่อมารดา-นามสกุล
ชื่อผู้อุปการะ
เบอร์โทรศัพท์


ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว ((ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) สำเนาสูติบัตร (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) สำเนาทะเบียนบ้าน (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)