เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ คู่มือ e-service สถิติการเข้ารับบริการ 66 สถิติการเข้ารับบริการ 67 ระบบตรวจสอบคำร้อง

ระบบขอยืมใช้ห้องประชุม

ข้อมูลการขอยืมใช้ห้องประชุม
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
รหัสบัตรประชาชน
สังกัด
มีความประสงค์ขออนุญาติใช้ห้องประชุมเพื่อ
จำนวนผู้ใช้
ในวันที่
เวลา
ถึงวันที่
เวลา
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม
เครื่องเสียง(ใช้เฉพาะการประชุม)
โปรเจ็คเตอร์
อื่นๆ